اندر احوالات رادیو

مدیر عامل TMBA

a

پرویز درگی

مدیر عامل شرکت TMBA

دیگر همکاران

a

محمد حسین مرتضایی

گوینده رادیو صدای بازاریابی