• دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش اول)
  • استاد رضا سراجی موضوع : طراحی المان های هویت برنددر مسیرشناخت برند
  • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش دوم)
  • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات بخش سوم
  • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندینگ عاطفی
  • دکتر مسعود نصرت آبادی موضوع : مدیر نوروبیز از خانواده tmba
  • دکتر وحید نثایی موضوع : مهارت های حرفه ایی در مذاکره
  • دکتر فرزاد مقدم موضوع : ویژگی های برند مورد علاقه جوانان