• استاد ودایع موضوع : رویکرد زبان بدن در مذاکره
 • حمید امامی موضوع : بیمه
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • کارن امانی موضوع : سخنوری و سخنرانی
 • دکتر سحر گلکاری موضوع : شب نشینی
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • دکترمجتبی امیری موضوع : صنعت پخش
 • دکترآذرصائمیان موضوع : سقف شیشه ایی
 • استاد فرانک جواهر دشتی موضوع : شب نشینی
 • دکترامیراخلاصی موضوع : برندسازی برای اشخاص
 • دکترنادر وهاب آقایی موضوع : شب نشینی
 • داشبوردهای مدیریت -بخش اول موضوع : داشبورد-مدیریت-بازاریابی