• دکتر محمد حسین غوثی موضوع : مذاکره
 • دکتر احمد یحیایی ایله ایی موضوع : روابط عمومی
 • مجید اجاقی موضوع : فروشنده،فروش گام به گام بیمه عمر
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : چگونه استخدام شویم؟
 • دکترعلی شاه حسینی موضوع : حال خوب،برنامه ریزی برای اینده
 • الهام کیان مهر موضوع : ذهن کارآفرینان
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • امید عسگری موضوع : نوروبرندینگ
 • مریم عبدلی موضوع : حس برند
 • دکتر رضا شافعی موضوع : توانمند سازی شبکه فروش
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : طراحی کمپین تبلیغاتی دیجیتال مارکتینگ
 • پرویز درگی موضوع : مشتری نوازی