• مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : چگونه استخدام شویم؟
 • دکترعلی شاه حسینی موضوع : حال خوب،برنامه ریزی برای اینده
 • الهام کیان مهر موضوع : ذهن کارآفرینان
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • امید عسگری موضوع : نوروبرندینگ
 • مریم عبدلی موضوع : حس برند
 • دکتر رضا شافعی موضوع : توانمند سازی شبکه فروش
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : طراحی کمپین تبلیغاتی دیجیتال مارکتینگ
 • پرویز درگی موضوع : مشتری نوازی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : معرفی کتاب
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : برند
 • دکترفرهادبدیع موضوع : صنعت پخش-بخش دوم