• دکتر محمود آسیاچی موضوع : معرفی کتاب
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : برند
 • دکترفرهادبدیع موضوع : صنعت پخش-بخش دوم
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • مهندس یوسفی فر موضوع : شیوه های تبلیغاتی و مدیریتی و نحوه عرضه کالا در نوین چرم
 • دکترساسان نصیری موضوع : مدیریت توسعه شرکتهای ایرانی
 • دكتر امين اسداللهي موضوع : نقشه راه بازاریابی
 • پرویز درگی و عوامل رادیو صدای بازاریابی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش دوم
 • مهندس سعید جارودی موضوع : آینده پژوهی
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندسازی تا رسیدن به اوج