• معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : کارآفرینی
 • مهندس رضا شيري - استارت آپ موضوع : استارت آپ
 • مهندس مجید عقلایی - کارآفرینی موضوع : کارآفرینی
 • مهندس بهروز بهمن زنگی - کارآفرینی موضوع : کارآفرینی - بخش دوم
 • مهندس بهروز بهمن زنگی - کارآفرینی موضوع : کارآفرینی - بخش اول
 • مهندس مهدی سیاح نیا - مدیریت منابع انسانی موضوع : مدیریت منابع انسانی
 • مهندس حسین ستاری - کارآفرینی موضوع : کارآفرینی - بخش دوم
 • مهندس حسین ستاری - کارآفرینی موضوع : کارآفرینی - بخش اول
 • دکتر محسن ایلچی - عوامل اثرگذار بر بحران اقتصادی موضوع : عوامل اثرگذار بر بحران اقتصادی
 • دکتر احمدرضا فتوت - روانشناسی صنعتی سازمانی موضوع : روانشناسی صنعتی سازمانی- بخش دوم
 • دکتر احمدرضا فتوت - روانشناسی صنعتی سازمانی موضوع : روانشناسی صنعتی سازمانی - بخش اول
 • دكتر سارا ميرزايي - برندينگ موضوع : برندينگ