• دکترمحمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • دکترمحمد بلوریان تهرانی موضوع : فروش
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • میراحمد امیرشاهی موضوع : برند
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • بابک مروانی موضوع : فروشهای سازمانی
 • مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • حمید سعیدی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • لیلاکردافشار موضوع : نامه های تجاری بین المللی
 • مهدی فیضی موضوع : مزیت رقابتی
 • بابک مروانی موضوع : سوال در حوزه فروش