• گفتگو با جناب آقاي مهندس امیر ریاضی، مدیرعامل شرکت راتا مدیریت ایرانیان موضوع : شاپینگ مال
  • گفتگو با جناب آقاى زاهدي مدير ارشد عمليات در شتابدهنده خانه نوآوري موضوع : شتاب دهنده