• پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • استادمسعود نجفی موضوع : شب نشینی-بازاریابی ورزشی
 • دکترفرهادبدیع موضوع : صنعت پخش-بخش دوم
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : معرفی کتاب
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش اول
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • روش های نوین بازاریابی الکترونیک موضوع : روش های نوین بازاریابی الکترونیک
 • رضا ایزدی موضوع : بازاریابی بیمه
 • دکترشهاب اناری موضوع : 1-2-3 بدرخش
 • دکتر محمد ابراهیم محجوب موضوع : رابطه بین شناخت تاریخ و فرهنگ کشوربا عرضه و تقاضا
 • دکتروحید ناصحی فر موضوع : بازاریابی تجاری
 • استاد رضا سراجی موضوع : طراحی المان های هویت برنددر مسیرشناخت برند
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 36 (مرداد و شهریور 1393)
 • مهندس حسین آقا خانلو موضوع : شبکه سازی و هم افزایی