• حمید سعیدی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • دکترمحمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 40 (آذر و دی 1393) میزگرد این شماره: چالشهای توزیع در ایران؛ راهکارها و توصیه ها
 • دکتر محمد مهدی ابریشم کار موضوع : مدیریت بازاریابی اصول و مبانی
 • پرویز درگی موضوع : مشتری نوازی
 • دکترعبدالرضارضایی نژاد موضوع : ممیزی بازاریابی
 • دکتر احمد یحیایی ایله ایی موضوع : روابط عمومی
 • دکتر محمد علی نسیمی موضوع : جوان سازی برند
 • امید عسگری موضوع : نوروبرندینگ
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : وفادارسازی مشتریان
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس سویدانلوئی موضوع : سفر به خراسان شمالی
 • دکتر مهرنوش دارینی موضوع : افسردگی شغلی؟و راهکارهای مقابله با آن؟
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش دوم
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: بازاریابی سیاسی؛ نقشها و وظایف آن در بازاریابی انتخابات در گفت و گو با دکتر مسعود کیماسی و ریحانه بحری نژاد
 • مهندس رحمتی موضوع : سفر به استان زنجان