• چگونه بفروشیم؟ موضوع : کلک سیمین
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : ارائه حرفه‌ای ایده و گزارشهای علمی و تجاری
 • شیوا شمشیر دار موضوع : برند اجتماعی-بخش اول
 • استاد علی محمد بیدار مغز موضوع : ایمیج؟تصویر دیگران در اولین برخورد از ما
 • دکتر حسین غوثی موضوع : باید ها و نبایدهای کار کسب و کار
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش دوم)
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : بازاریابی پارتیزانی -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • دکتر محسن نجارنیا موضوع : اهمیت و نقش مدیریت و سیستمی بودن کار و کسب ها
 • بابک مروانی موضوع : سوال در حوزه فروش
 • تبلیغات پنهان در بازاریابی موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکتر رضا شافعی موضوع : توانمند سازی شبکه فروش
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : محتوای سایت
 • بازاریابی و تبلیغات فوق حرفه ای به روش بیژن پاکزاد موضوع : کارآفرینان بزرگ
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : چگونه استخدام شویم؟
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • تبلیغات محیطی موضوع : کتاب مهربان