• دکترحسین نوروزی موضوع : رفتار مصرف کننده بین المللی
 • دکتر شهریار شفیعی موضوع : برندبخش دوم
 • استاد سلمان یافت آبادی موضوع : ساختار برند-قسمت دوم
 • خلیل جعفر پیشه موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • آقای میثم ایرانپناه موضوع : نقش فریب در روابط بین فردی تا کسب و کارها
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : طراحی کمپین تبلیغاتی دیجیتال مارکتینگ
 • مهندس رحمتی موضوع : سفر به استان زنجان
 • سرکار خانم مهرناز غفاری موضوع : از ریشه تا رنگ
 • جناب آقای مهندس سلمان یافت آبادی موضوع : تاثیر فرهنگ بر برند
 • جناب آقای مهندس احمد دلیری موضوع : مدیریت فرآیندهای کاروکسب
 • چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟ موضوع : چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندینگ عاطفی
 • رضا ایزدی موضوع : مشتریان شاکی
 • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش اول
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 39 (مهر و آبان 1393) عنوان میزگرد: بازاريابي ورزشي؛ ‌چالشها و راهكارها
 • بازاریابی و تبلیغات فوق حرفه ای به روش بیژن پاکزاد موضوع : کارآفرینان بزرگ