• مهدی فیضی موضوع : مزیت رقابتی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش اول
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برند سازی تا رسیدن به اوج
 • استاد منصور مجدم موضوع : باید و نباید های قیمت گذاری چگونه بر موانع قیمتی غلبه کنیم؟
 • دکتر داودحسین آبادی ساده موضوع : تصویربرداری الکترو عصبی مغزدربازاریابی
 • محسن جاویدموید-محمدرضاحسن زاده جوانیان موضوع : مطبوعات
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : مذاکره
 • حمید سعیدی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟ موضوع : انتشارات بازارایابی
 • موفقیت در فروش موضوع : آدینه
 • دکتر آسیاچی موضوع : رقابت در فروشندگی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش دوم
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • مهندس رحمتی موضوع : سفر به استان زنجان
 • دکتر حمید ترکاشوند موضوع : صنعت پخش
 • دکتر آذر کفاش پور موضوع : معرفی کتاب