• پرویز درگی و عوامل رادیو صدای بازاریابی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • دکتر بلوریان تهرانی موضوع : معرفی کتب
 • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش اول
 • دکتر شهربانو قلی پورفریدونی موضوع : مفهوم بازاریابی تجربی؟
 • دیجیتال مارکتینگ موضوع : استراتژی محتوای دیجیتال کوکاکولا
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : نبایدهای کسب و کار های کوچک و کارافرینانه
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • تبلیغات در عصر جدید موضوع : تبلیغات در عصر جدید
 • سرکار خانم دکتر آرام طاعتی موضوع : بازاریابی انبوه در سیاست
 • دکترآذرصائمیان موضوع : سقف شیشه ایی
 • حامد عسگری موضوع : سیاره‌ی مشتری
 • ماهیگیری در باتلاق موضوع : شبکه اندیشه
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : بازاریابی پارتیزانی -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادی-بخش دوم
 • جناب آقای شهاب طلایی موضوع : بازاریابی سیاسی
 • رضا ایزدی موضوع : بازاریابی بیمه