• دکترشهاب اناری موضوع : 1-2-3 بدرخش
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • بازاریابی الکترونیک موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • دکتر فرهاد بدیع موضوع : صنعت پخش-بخش اول
 • مهندس تقی زاده موضوع : سفر به استان اردبیل
 • امیر مهدی سادات اعلایی موضوع : تغییر و تحول فردی
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 39 (مهر و آبان 1393) عنوان میزگرد: بازاريابي ورزشي؛ ‌چالشها و راهكارها
 • دکتر وحید نثایی موضوع : مهارت های حرفه ایی در مذاکره
 • دکتروحید ناصحی فر موضوع : بازاریابی تجاری
 • دکترآذرصائمیان موضوع : سقف شیشه ایی
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت فروش
 • نقش بازاریابی در حل مشکلات زیست محیطی موضوع : بازاریابی-مشکلات زیست محیطی
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش دوم)
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 37 (خرداد و تیر 1393) میزگرد این شماره: تأثیر فضای مطلوب کسب‌وکار بر رشد اقتصادی