• جناب آقای مهندس سلمان یافت آبادی موضوع : تاثیر فرهنگ بر برند
 • مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی
 • مهندس لیلاکرد افشار موضوع : بازاریابی بین المللی-بازاریابی جهانی-بازاریابی-مذاکره
 • مهندس تقی زاده موضوع : سفر به استان اردبیل
 • معرفی بخش جدید رادیو صدای بازاریابی به نام نگاه بازار موضوع : نگاه بازار
 • مریم عبدلی موضوع : حس برند
 • دکتر احمد یحیایی ایله ایی موضوع : روابط عمومی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول-14 خرداد
 • معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : پرسنال برندینگ
 • دکتر آسیاچی موضوع : رقابت در فروشندگی
 • استاد رضا سراجی موضوع : طراحی المان های هویت برنددر مسیرشناخت برند
 • بابک مروانی موضوع : فروشهای سازمانی
 • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش دوم
 • بازاریابی الکترونیک موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • استاد مهدی قراچه داغی موضوع : راه نفوذبردلها چگونه دیگران را متقاعد کنید
 • جناب آقای مهندس ناصر مرزبانی موضوع : کارآفرینی