• دکتر داودحسین آبادی ساده موضوع : تصویربرداری الکترو عصبی مغزدربازاریابی
 • دکتر آذر کفاش پور موضوع : معرفی کتاب
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش دوم
 • مهندس لیلا کرد افشار موضوع : آشنایی با چالشهای فرهنگی در مذاکرات تجاری بین المللی
 • دکتر آذر صائمیان موضوع : هنرو شیوه مربیگری رهبران
 • دکترفرهادبدیع موضوع : صنعت پخش-بخش دوم
 • دکتر وحید محلاتی موضوع : صنعت پخش و آینده پژوهی
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • بابک مروانی موضوع : سوال در حوزه فروش
 • دکتر سحر گلکار موضوع : رفتارشهروندی برند ؟
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : کلیک طلایی
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : تخریب و آشوب برندهای موفق دنیا
 • دکتر وحید نثایی موضوع : مهارت های حرفه ایی در مذاکره
 • پرویز درگی موضوع : مشتری نوازی