• توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 39 (مهر و آبان 1393) عنوان میزگرد: بازاريابي ورزشي؛ ‌چالشها و راهكارها
 • مهندس شنبه زاده موضوع : سفر به استان ایلام
 • امید عسگری موضوع : نوروبرندینگ
 • دکتر حسین وظیفه دوست موضوع : نقش انجمن علمی بازاریابی در رشدبازاریابی و فروش؟
 • استاد محمد پیام بهرام پور موضوع : فن بیان و سخنوری
 • دکترمحمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش اول
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • پرویز درگی و عوامل رادیو صدای بازاریابی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • مهندس سعید محمدی موضوع : مدیریت وصول مطالبات و اعتبار سنجی
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-زبان بدن-
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : ارائه حرفه‌ای ایده و گزارشهای علمی و تجاری
 • ابراهیم زارع پور موضوع : مذاکرات بازرگانی بین المللی
 • دکتر سارا کشگر موضوع : مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : بازاریابی پارتیزانی -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم