• اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش اول
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : پرسنال برندینگ
 • دکتر میر احمد امیر شاهی موضوع : آنچه از تعریف برند باید بدانید"بخش دوم
 • روش های نوین بازاریابی الکترونیک موضوع : روش های نوین بازاریابی الکترونیک
 • استاد منصور مجدم موضوع : باید و نباید های قیمت گذاری چگونه بر موانع قیمتی غلبه کنیم؟
 • استاد علی محمد بیدار مغز موضوع : ایمیج؟تصویر دیگران در اولین برخورد از ما
 • راهکارهای فروش از زبان یک فروشنده موضوع : انتشارات بازارایابی
 • ابراهیم زارع پور موضوع : مذاکرات بازرگانی بین المللی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • بابک مروانی موضوع : سوال در حوزه فروش
 • دکتر سحر گلکار موضوع : رفتارشهروندی برند ؟
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با آقای خرمشاهی
 • ماهیگیری در باتلاق موضوع : شبکه اندیشه
 • الهام کیان مهر موضوع : ذهن کارآفرینان
 • دکتر مرتضی عماد زاده موضوع : اقتصاد
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-بخش دوم