• دکتر محمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • داشبوردهای مدیریت -بخش اول موضوع : داشبورد-مدیریت-بازاریابی
 • سرکار خانم مهرناز غفاری موضوع : از ریشه تا رنگ
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : پرسنال برندینگ
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی
 • فرهاد تبریزی موضوع : طراحی محیط های تجاری
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : بازاریابی پارتیزانی -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • حمید سپید نام-مسترتیستر موضوع : برندینگ شخصی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 36 (مرداد و شهریور 1393)
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : تعیین پورسانت
 • جناب آقای دکتر علیرضا داداشی موضوع : 20 گفتار فروش و بازاریابی
 • مهندس تجلی موضوع : سفر به استان کرمان
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت تبلیغات
 • جناب آقای مهندس ناصر مرزبانی موضوع : کارآفرینی
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : استراتژیهای پرسنال برندینگ -بخش دوم
 • مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی