• توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 39 (مهر و آبان 1393) عنوان میزگرد: بازاريابي ورزشي؛ ‌چالشها و راهكارها
 • مهندس مرزبانی موضوع : معرفی کتاب خلاقیت و کار افرینی دو بال پرواز ما
 • محسن جاویدموید-محمدرضاحسن زاده جوانیان موضوع : مطبوعات
 • دکترشاهین شاکری موضوع : بازاریابی اینترنتی
 • چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟ موضوع : چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟
 • دیجیتال مارکتینگ موضوع : استراتژی محتوای دیجیتال کوکاکولا
 • راهکارهای فروش از زبان یک فروشنده موضوع : انتشارات بازارایابی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش دوم
 • جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش اول
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش دوم
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 52(آذر و دی 1395) میزگرد این شماره: اعتبارسنجی در شرکتهای پخش و توزیع در ایران
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش اول
 • رضا ایزدی موضوع : مشتریان شاکی
 • استاد منصور مجدم موضوع : باید و نباید های قیمت گذاری چگونه بر موانع قیمتی غلبه کنیم؟
 • مهندس سعید جارودی موضوع : آینده پژوهی
 • بابک مروانی موضوع : فروشهای سازمانی