• تبلیغات پنهان در بازاریابی موضوع : انتشارات بازارایابی
 • فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • مهندس میرحسینی موضوع : سفر به استان سیستان و بلوچستان
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس ضیایی موضوع : سفر به هرمزگان
 • جناب آقای مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : آیا روند تحقیقات بازار از کمی به کیفی تغییر کرده است؟
 • دکترمریم شهابی موضوع : نهایی کردن فروش
 • دکتر مهرنوش دارینی موضوع : افسردگی شغلی؟و راهکارهای مقابله با آن؟
 • دکتر حسین وظیفه دوست موضوع : نقش انجمن علمی بازاریابی در رشدبازاریابی و فروش؟
 • شیوا شمشیر دار موضوع : برند اجتماعی-بخش اول
 • حمید امامی موضوع : بیمه
 • دکتر داودحسین آبادی ساده موضوع : تصویربرداری الکترو عصبی مغزدربازاریابی
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • مهندس رحمتی موضوع : سفر به استان زنجان
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : بازاریابی پارتیزانی -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : برند
 • دکترفرزاد مقدم موضوع : برندسازی در هفت گام