• پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادی-بخش اول
 • برندسازی تا رسیدن به اوج موضوع : انتشارات بازارایابی
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برند سازی تا رسیدن به اوج
 • اصول برنامه ریزی و مدیریت برند موضوع : نصر قلم
 • استاد سلمان یافت آبادی موضوع : ساختار برند-قسمت دوم
 • جناب آقای دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت بر خود-بخش اول
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : شغل من کو❓
 • دکترآذرصائمیان موضوع : سقف شیشه ایی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : قیمت گذاری
 • بابک بادکوبه موضوع : تبلیغات
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • جناب آقای مهدی سیاح نیا موضوع : منابع انسانی
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • دکتر بلوریان تهرانی موضوع : معرفی کتب