• مهندس مهدی فربهی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • راهکارهای فروش از زبان یک فروشنده موضوع : انتشارات بازارایابی
 • سرکار خانم شیماعظیما موضوع : ارتباط بین نام برند و ماندگاری برند
 • استاد ودایع موضوع : رویکرد زبان بدن در مذاکره
 • دکتر میر احمد امیر شاهی موضوع : آنچه از تعریف برند باید بدانید"بخش دوم
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • دکترمحمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • حس برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : بازاریابی پارتیزانی -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برند سازی تا رسیدن به اوج
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : کلیک طلایی
 • دکترمحمد بلوریان تهرانی موضوع : فروش
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش اول