• فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • مهندس حسین آقا خانلو موضوع : شبکه سازی و هم افزایی
 • روش های نوین بازاریابی الکترونیک موضوع : روش های نوین بازاریابی الکترونیک
 • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش اول
 • دکتر وحید محلاتی موضوع : صنعت پخش و آینده پژوهی
 • مهندس سعید محمدی موضوع : مدیریت وصول مطالبات و اعتبار سنجی
 • تبلیغات در عصر جدید موضوع : تبلیغات در عصر جدید
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس سویدانلوئی موضوع : سفر به خراسان شمالی
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش دوم)
 • نژده هوانسیان موضوع : معضلات برند؟
 • دکتر شهریار شفیعی موضوع : برند بخش اول
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • مهندس تجلی موضوع : سفر به استان کرمان
 • مهندس افراز موضوع : کارافرینی
 • خلیل جعفر پیشه موضوع : بازاریابی کارآفرینانه