• مهندس مهدی فربهی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش اول
 • چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟ موضوع : چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-بخش دوم
 • مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : تعیین پورسانت
 • معرفی بخش جدید رادیو صدای بازاریابی به نام نگاه بازار موضوع : نگاه بازار
 • دکترعلی شاه حسینی موضوع : حال خوب،برنامه ریزی برای اینده
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 37 (خرداد و تیر 1393) میزگرد این شماره: تأثیر فضای مطلوب کسب‌وکار بر رشد اقتصادی
 • دکتر احمد راه چمنی موضوع : تله های فروش
 • پرویز درگی و عوامل رادیو صدای بازاریابی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • برندسازی یک هفته ای موضوع : متخصصان بدون مرز
 • سرکار خانم ندا حسینی موضوع : تولید محتوا
 • معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : تکنیک های بازاریابی تلفنی
 • بازاریابی و تبلیغات فوق حرفه ای به روش بیژن پاکزاد موضوع : کارآفرینان بزرگ