• دکترشاهین شاکری موضوع : بازاریابی اینترنتی
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : برند
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : فروش
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • دکترشاهین شاکری موضوع : اصول درست بازاریابی اینترنتی
 • مجید اجاقی موضوع : فروشنده،فروش گام به گام بیمه عمر
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندسازی تا رسیدن به اوج
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : نبایدهای کسب و کار های کوچک و کارافرینانه
 • مهندس علوی موضوع : سفر به کردستان
 • استاد شیوا شمشیردار موضوع : برند اجتماعی-بخش دوم
 • راهکارهای فروش از زبان یک فروشنده موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : ارائه حرفه‌ای ایده و گزارشهای علمی و تجاری
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : صادرات
 • دکترمریم شهابی موضوع : نهایی کردن فروش
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم