• برندسازی تا رسیدن به اوج موضوع : انتشارات بازارایابی
 • استاد منصور مجدم موضوع : باید و نباید های قیمت گذاری چگونه بر موانع قیمتی غلبه کنیم؟
 • استاد ودایع موضوع : رویکرد زبان بدن در مذاکره
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : تخریب و آشوب برندهای موفق دنیا
 • حس برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش اول
 • مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی
 • دکترمحمدخرم موضوع : چالش های موجود در کار و کسب
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : نورومارکتینگ کشف دریچه ای جدید به ذهن
 • منیژه حقیقی نصب موضوع : بازاریابی دیجیتال مارکتینگ
 • استاد بابک مروانی موضوع : فروش به شرکت ها و سازمانها
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : موانع اصلی تولید؟
 • حامد عسگری موضوع : سیاره‌ی مشتری
 • استاد مهدی قراچه داغی موضوع : راه نفوذبردلها چگونه دیگران را متقاعد کنید
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • چگونه بفروشیم؟ موضوع : کلک سیمین