• دکتر محمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : نورومارکتینگ کشف دریچه ای جدید به ذهن
 • جناب آقای احمد آخوندی موضوع : توسعه مهندسی بازار با بزرگان بازاریابی و تبلیغات جهان
 • امید عسگری موضوع : نوروبرندینگ
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : ویژگی های برند مورد علاقه جوانان
 • رضا ایزدی موضوع : بازاریابی بیمه
 • دکتر علی شاه حسینی موضوع : روش های پایداری کار و کسب ها؟
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 48(فروردین و اردیبهشت 1395)تحقیقات بازاریابی با رویکرد کاربردی در گفت و گو با دکتر امین اسداللهی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش اول
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • حمید سعیدی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • دکتر محمد ابراهیم محجوب موضوع : رابطه بین شناخت تاریخ و فرهنگ کشوربا عرضه و تقاضا
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 36 (مرداد و شهریور 1393)
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : تعیین پورسانت
 • مهندس شنبه زاده موضوع : سفر به استان ایلام
 • دکتر آسیاچی موضوع : رقابت در فروشندگی