• رضا ایزدی موضوع : بازاریابی بیمه
 • دکترمجتبی امیری موضوع : صنعت پخش
 • دکتر آذر کفاش پور موضوع : معرفی کتاب
 • برندسازی تا رسیدن به اوج موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکتر مرتضی عماد زاده موضوع : اقتصاد
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : ارائه حرفه‌ای ایده و گزارشهای علمی و تجاری
 • دکترحسین نوروزی موضوع : رفتار مصرف کننده بین المللی
 • سرکار خانم شیماعظیما موضوع : ارتباط بین نام برند و ماندگاری برند
 • دکتر شهریار شفیعی موضوع : برندبخش دوم
 • جناب آقای عادل طالبی موضوع : کاروکسب آنلاین
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندینگ عاطفی
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با آقای خرمشاهی
 • دکتر محمد مهدی ابریشم کار موضوع : مدیریت بازاریابی اصول و مبانی
 • دکتر محمد ابراهیم محجوب موضوع : رابطه بین شناخت تاریخ و فرهنگ کشوربا عرضه و تقاضا
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : بازاریابی پارتیزانی -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم