• دکتر فرزاد مقدم موضوع : برند
 • استاد بابک مروانی موضوع : فروش به شرکت ها و سازمانها
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات بخش سوم
 • دکترمحمد بلوریان تهرانی موضوع : فروش
 • استاد رضا سراجی موضوع : طراحی المان های هویت برنددر مسیرشناخت برند
 • معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس عربی موضوع : سفر به خراسان جنوبی
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی
 • استاد منصور مجدم موضوع : باید و نباید های قیمت گذاری چگونه بر موانع قیمتی غلبه کنیم؟
 • دکتر شهربانو قلی پورفریدونی موضوع : مفهوم بازاریابی تجربی؟
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت تبلیغات
 • برندها و برندسازی موضوع : دنیای اقتصاد
 • دکتر میر احمد امیر شاهی موضوع : آنچه از تعریف برند باید بدانید"بخش دوم
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 48(فروردین و اردیبهشت 1395)تحقیقات بازاریابی با رویکرد کاربردی در گفت و گو با دکتر امین اسداللهی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 38 (مرداد و شهریور 1393) عنوان میزگرد: دیدگاهها و اندیشه‌ها؛ تجربه‌ی ورود به بازارهای بین‌المللی
 • طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول