• دکتر داودحسین آبادی ساده موضوع : تصویربرداری الکترو عصبی مغزدربازاریابی
 • بابک بادکوبه موضوع : تبلیغات
 • لیلا کرد افشار موضوع : مذاکره بین المللی
 • بابک مروانی موضوع : فروشهای سازمانی
 • روش های نوین بازاریابی الکترونیک موضوع : روش های نوین بازاریابی الکترونیک
 • دکترمجتبی امیری موضوع : صنعت پخش
 • دکتر شهربانو قلی پورفریدونی موضوع : مفهوم بازاریابی تجربی؟
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش دوم
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • استاد شیوا شمشیردار موضوع : برند اجتماعی-بخش دوم
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد-روش های فروش-بخش اول
 • دکتر وحید نثایی موضوع : مهارت های حرفه ایی در مذاکره
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-زبان بدن-