• دکتر فرزاد مقدم موضوع : برند
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت ارتباط با مشتریان شاکی-بخش اول
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 38 (مرداد و شهریور 1393) عنوان میزگرد: دیدگاهها و اندیشه‌ها؛ تجربه‌ی ورود به بازارهای بین‌المللی
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • مهندس سعید جارودی موضوع : آینده پژوهی
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندسازی تا رسیدن به اوج
 • طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • راهکارهای فروش از زبان یک فروشنده موضوع : انتشارات بازارایابی
 • بابک مروانی موضوع : سوال در حوزه فروش
 • معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : پرسنال برندینگ
 • خلیل جعفر پیشه موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد- فروش-بخش دوم
 • استاد محمد پیام بهرام پور موضوع : فن بیان و سخنوری
 • استاد شیوا شمشیردار موضوع : برند اجتماعی-بخش دوم
 • مهندس امیررضاکشاورز موضوع : اهمیت جمع اوری دیتا و بانک اطلاعاتی در کار و کسب