• برندها و برندسازی موضوع : دنیای اقتصاد
 • جناب اقای محمد رضا رامخو موضوع : کارافرینی
 • فرهاد تبریزی موضوع : طراحی محیط های تجاری
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندینگ عاطفی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 36 (مرداد و شهریور 1393)
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : کلیک طلایی
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : شغل من کو❓
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • دکتر علی شاه حسینی موضوع : روش های پایداری کار و کسب ها؟
 • دکترفرهادبدیع موضوع : صنعت پخش-بخش دوم
 • شیوا شمشیر دار موضوع : برند اجتماعی-بخش اول
 • دکتر حمید ترکاشوند موضوع : صنعت پخش
 • روش های نوین بازاریابی الکترونیک موضوع : روش های نوین بازاریابی الکترونیک
 • دکترحمیدطهماسبی فرد موضوع : برند-ارتباطات
 • دکتر شهریار شفیعی موضوع : برند بخش اول
 • حس برند موضوع : انتشارات بازارایابی