• داشبوردهای مدیریت -بخش اول موضوع : داشبورد-مدیریت-بازاریابی
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • دکترمنیژه حقیقی نسب موضوع : تجارت الکترونیک_بخش دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش اول
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش اول
 • مهندس میرحسینی موضوع : سفر به استان سیستان و بلوچستان
 • دکتر داودحسین آبادی ساده موضوع : تصویربرداری الکترو عصبی مغزدربازاریابی
 • مهندس لیلاکرد افشار موضوع : بازاریابی بین المللی-بازاریابی جهانی-بازاریابی-مذاکره
 • دکتر محسن ایلچی موضوع : نقش رسانه و تبلیغات
 • مهندس حضرتی موضوع : سفر به استان قزوین
 • استاد سلمان یافت آبادی موضوع : ساختار برند-قسمت دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش دوم
 • دکترحسین نوروزی موضوع : رفتار مصرف کننده بین المللی
 • دکترعلی شاه حسینی موضوع : حال خوب،برنامه ریزی برای اینده
 • محسن جاویدموید-محمدرضاحسن زاده جوانیان موضوع : مطبوعات
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-بخش دوم