• معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : تکنیک های بازاریابی تلفنی
 • دکتر شهربانو قلی پورفریدونی موضوع : مفهوم بازاریابی تجربی؟
 • جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش دوم
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : تخریب و آشوب برندهای موفق دنیا
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : شغل من کو❓
 • دکتر فرانک جواهردشتی موضوع : موانع و راهکارهای حمایت از کالای ایرانی
 • دکترمحمدخرم موضوع : چالش های موجود در کار و کسب
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندسازی تا رسیدن به اوج
 • دکتر علی شاه حسینی موضوع : روش های پایداری کار و کسب ها؟
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : ویژگی های برند مورد علاقه جوانان
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش اول
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس سویدانلوئی موضوع : سفر به خراسان شمالی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : استراتژی های منابع انسانی برای نیروهای سازمان در شرایط بحران