• اصول برنامه ریزی و مدیریت برند موضوع : نصر قلم
 • نژده هوانسیان موضوع : معضلات برند؟
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش دوم
 • مریم عبدلی موضوع : حس برند
 • گوینده فریماه اولیایی موضوع : آداب 13 بدر برگرفته از کتاب طهران قدیم نوشته جعفر شهری
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندینگ عاطفی
 • دکترشاهین شاکری موضوع : اصول درست بازاریابی اینترنتی
 • سرکار خانم نسیم توکل موضوع : کارآفرینی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : قیمت گذاری
 • منیژه حقیقی نصب موضوع : بازاریابی دیجیتال مارکتینگ
 • جناب آقای دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت بر خود-بخش دوم
 • دکترفرهادبدیع موضوع : صنعت پخش-بخش دوم
 • دکتر آذر صائمیان موضوع : برندینگ شخصی آنلاین
 • مهندس تجلی موضوع : سفر به استان کرمان
 • دکتر شهریار شفیعی موضوع : برندبخش دوم
 • مهندس سلطان حسین فتاحی موضوع : کارافرینی