• بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
  • استاد محمد پیام بهرام پور موضوع : فن بیان و سخنوری
  • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش اول
  • دکترعبدالرضارضایی نژاد موضوع : ممیزی بازاریابی