• پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت ارتباط با مشتریان شاکی-بخش اول
  • رضا ایزدی موضوع : مشتریان شاکی
  • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس بزرگ نیا موضوع : سفر به تهران
  • جناب آقای عادل طالبی موضوع : کاروکسب آنلاین