• دکتر آرش بهجو موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • دکترامیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • پرویز درگی موضوع : مشتری نوازی
 • دکتر احمد یحیایی ایله ایی موضوع : روابط عمومی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش دوم
 • دکتر محمد ابراهیم محجوب موضوع : رابطه بین شناخت تاریخ و فرهنگ کشوربا عرضه و تقاضا
 • دکتر فرهاد بدیع موضوع : صنعت پخش-بخش اول
 • استاد ودایع موضوع : رویکرد زبان بدن در مذاکره
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت تبلیغات
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول
 • داشبوردهای مدیریت -بخش اول موضوع : داشبورد-مدیریت-بازاریابی
 • سرکار خانم نسیم توکل موضوع : کارآفرینی
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان -بخش اول
 • دکتر حمیده عطافر موضوع : تفاوت بازاریابی استراتژیک و غیر استراتژیک؟
 • معرفی بخش جدید رادیو صدای بازاریابی به نام نگاه بازار موضوع : نگاه بازار
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : روش های فروش-بخش دوم