• سید سعید میرواحدی موضوع : چه کسانی کار افرین هستند؟
 • مهندس حضرتی موضوع : سفر به استان قزوین
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: هفت گام تا برندسازی در گفت و گو با دکتر فرزاد مقدم
 • دکتر وحید نثایی موضوع : مهارت های حرفه ایی در مذاکره
 • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش اول
 • دکتر رضا شافعی موضوع : توانمند سازی شبکه فروش
 • جناب آقای مهدی سیاح نیا موضوع : منابع انسانی
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بیمه
 • دکترنادر وهاب آقایی موضوع : شب نشینی
 • برندها و برندسازی موضوع : دنیای اقتصاد
 • استاد محمد پیام بهرام پور موضوع : فن بیان و سخنوری
 • معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : تکنیک های بازاریابی تلفنی
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات بخش سوم
 • دکترعبدالرضارضایی نژاد موضوع : ممیزی بازاریابی