• دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : ارائه حرفه‌ای ایده و گزارشهای علمی و تجاری
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : موانع اصلی تولید؟
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : قیمت گذاری
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندینگ عاطفی
 • طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش دوم
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : معرفی کتاب
 • دکتر محمد مهدی ابریشم کار موضوع : مدیریت بازاریابی اصول و مبانی
 • دکتر محسن نجارنیا موضوع : اهمیت و نقش مدیریت و سیستمی بودن کار و کسب ها
 • مهندس رحمتی موضوع : سفر به استان زنجان
 • دکترمحمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • بابک مروانی موضوع : فروشهای سازمانی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : وفادارسازی مشتریان
 • دکتر میر احمد امیر شاهی موضوع : آنچه از تعریف برند باید بدانید"بخش دوم