• استاد رضا ایزدی موضوع : بازاریابی و چالشهای فرهنگی در بازار بخصوص بازاربیمه
 • دکترساسان نصیری موضوع : مدیریت توسعه شرکتهای ایرانی
 • سرکار خانم شیماعظیما موضوع : ارتباط بین نام برند و ماندگاری برند
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات بخش سوم
 • سرکار خانم نسیم توکل موضوع : کارآفرینی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش اول
 • ماهیگیری در باتلاق موضوع : شبکه اندیشه
 • مهدی فیضی موضوع : مزیت رقابتی
 • تبلیغات در عصر جدید موضوع : تبلیغات در عصر جدید
 • حمید سعیدی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد- فروش-بخش دوم
 • برندسازی یک هفته ای موضوع : متخصصان بدون مرز
 • دکتر مرتضی عماد زاده موضوع : اقتصاد
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش دوم
 • مهندس لیلا کرد افشار موضوع : آشنایی با چالشهای فرهنگی در مذاکرات تجاری بین المللی