• دکتر سهیل سهیلی زاده موضوع : افزایش مهارت های ذهنی
 • بازاریابی الکترونیک موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • دکتر وحید محلاتی موضوع : صنعت پخش و آینده پژوهی
 • مهندس حسین آقا خانلو موضوع : شبکه سازی و هم افزایی
 • استادمحسن میرزایی موضوع : 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان
 • ماهیگیری در باتلاق موضوع : شبکه اندیشه
 • محسن جاویدموید-محمدرضاحسن زاده جوانیان موضوع : مطبوعات
 • استاد شیوا شمشیردار موضوع : برند اجتماعی-بخش دوم
 • مهندس رحمتی موضوع : سفر به استان زنجان
 • مهندس رضا نورایی موضوع : حق انتخاب مصرف کننده؟
 • حس برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکترمریم شهابی موضوع : نهایی کردن فروش
 • امیر مهدی سادات اعلایی موضوع : تغییر و تحول فردی
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بازاریابی و چالشهای فرهنگی در بازار بخصوص بازاربیمه
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : پرسنال برندینگ