• جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادی-بخش دوم
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت و بازاریابی در عصر آشوب و تلاطم بازارها
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : استراتژی های منابع انسانی برای نیروهای سازمان در شرایط بحران
 • معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : پرسنال برندینگ
 • استاد بابک مروانی موضوع : فروش به شرکت ها و سازمانها
 • تبلیغات محیطی موضوع : کتاب مهربان
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • تبلیغات در عصر جدید موضوع : تبلیغات در عصر جدید
 • حس برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • بابک بادکوبه موضوع : تبلیغات
 • جناب آقای سید احمد دلیری موضوع : فرآیندهای کاروکسب
 • الهام کیان مهر موضوع : ذهن کارآفرینان
 • جناب اقای محمد رضا رامخو موضوع : کارافرینی
 • دکترعبدالرضارضایی نژاد موضوع : ممیزی بازاریابی
 • حمید سپید نام-مسترتیستر موضوع : برندینگ شخصی
 • لیلاکردافشار موضوع : نامه های تجاری بین المللی