• دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ؟تفاوت کوچینگ و مشاوره؟
 • دکتر محمد مهدی ابریشم کار موضوع : مدیریت بازاریابی اصول و مبانی
 • استاد مهدی قراچه داغی موضوع : راه نفوذبردلها چگونه دیگران را متقاعد کنید
 • حمید سعیدی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • بابک مروانی موضوع : فروشهای سازمانی
 • جناب آقای مهندس سلمان یافت آبادی موضوع : تاثیر فرهنگ بر برند
 • دکتر وحید نثایی موضوع : مهارت های حرفه ایی در مذاکره
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • دکتر شهریار شفیعی موضوع : برندبخش دوم
 • تبلیغات محیطی موضوع : کتاب مهربان
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 43 (خرداد و تیر 1394)گفت و گوی این شماره: کاربردهای نورومارکتینگ و زیمت در گفت و گو با دکتر علی بشارت
 • دکتر آذر صائمیان موضوع : برندینگ شخصی آنلاین
 • مهندس یوسفی فر موضوع : شیوه های تبلیغاتی و مدیریتی و نحوه عرضه کالا در نوین چرم
 • دکترامیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • دکترفرزاد مقدم موضوع : برندسازی در هفت گام