• دکتر آسیاچی موضوع : رقابت در فروشندگی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: بازاریابی سیاسی؛ نقشها و وظایف آن در بازاریابی انتخابات در گفت و گو با دکتر مسعود کیماسی و ریحانه بحری نژاد
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : تخریب و آشوب برندهای موفق دنیا
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : کلیک طلایی
 • دکتر شهاب اناری موضوع : برندینگ شخصی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : قیمت گذاری
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : شغل من کو❓
 • بازاریابی الکترونیک موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • دکتر حسین وظیفه دوست موضوع : نقش انجمن علمی بازاریابی در رشدبازاریابی و فروش؟
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • دکتر سارا کشگر موضوع : مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
 • سرکار خانم شیماعظیما موضوع : ارتباط بین نام برند و ماندگاری برند
 • جناب آقای مهندس احمد دلیری موضوع : مدیریت فرآیندهای کاروکسب